Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PIHAN SUUNNITTELU

 

Uusi tai kunnostettava - osa pihaa tai kokonaisuus

 

Huomioithan aikataulumme:

 

Teemme piha- ja istutussuunnitelmia talvikuukausina.

Kesäkuukausinä keskitymme asiakkaiden puutarha-alueiden hoitoihin. 

********

Jos toiveissasi on valmis suunnitelma käyttöösi seuraavalle kesäkaudelle, ota yhteyttä viimeistään elokuussa, niin ehditään tekemään kohteessa tutustumiskäynti ympäristön ollessa vielä kesäisen vihreänä.

suunnitelma on jokaiseEn pihaAn räätälöity oma kokonaisuus 

 

 

Pihasuunnitelman tavoitteena on talon ja pihan keskinäinen toimivuus ja yhtenäinen tyyli.

 

Uudiskohteissa suunnittelu perustuu rakennusten pohja- ja julkisivupiirustuksiin, kohteesta otettuihin kuviin sekä suunnittelijan havaintoihin rakennuspaikasta. 

Vanhan pihan muutossuunnittelussa huomioidaan olemassa olevat ja säilytettävät pihaelementit.

 

Suunnittelun lähtökohtana ovat asukkaiden toiveet ja näkemykset pihan käytölle, toimintojen sijoittelulle ja hoitotarpeille.

Suunnittelija kokoaa toiveista ja pihan tarjoamista mahdollisuuksista rakennuksiin ja ympäristöön sopivan kokonaisuuden.  

 

Suunnitelma antaa pihan toteutukselle kehyksen ja tekemiselle suunnan ja työkartan.  

 

Riippumatta onko uudispihan toteutus kertaprojekti tai palasina valmistuva,

tulevien piharatkaisujen vaatimat perustustyöt ja pohjarakenteet on tehokkainta tehdä kerralla jo maanrakennusvaiheessa.

 

Kulkuväylät, istutusalueet ja nurmikko tarvitsevat erilaisen pohjatyön ja perusmaan kuin rakennukset.

 Samalla kun maanmuokkaukset tehdään tontilla rakennuksia varten, muun piha-alueen täytöissä kannattaa huomioida tulevan käytön perusmaan tarpeet.  

Ensin talo ja sitten puutarha. 

Pihan ja puutarhan rakentaminen aloitetaan mittatarkennuksilla ja pohjustetaan valituille piharakenteille, rakennusmateriaaleille ja ratkaisuille sopiviksi. 

Toteutuksissa kannattaa suosia laadukkaita materiaaleja ja maa-aineksille suositeltuja kerrospaksuuksia.

 

Pihasuunnitelman pääasiakirja on tontin yleissuunnitelma.

 

Kianni Oy:n yleissuunnitelma on käsityönä piirretty tontin toiminnot ja viheralueet sisältävä 2D-pohjapiirros.

Suunnitelman pohjana toimii asiakkaalta saatu rakennusalan ammattilaisen laatima asemapiirros tontista.  

 

Suunnittelua varten asemapiirroksesta tulee selvitä tarkat mitat tontin koosta, maastokorkeudet, kaivojen, viemäreiden ja sähkövetojen sijoittuminen tontilla sekä olevien / suunniteltujen rakennusten sijoittuminen tontilla, sisäänkäyntimerkintöineen.


 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

ALOITUS

 

Suunnitelu alkaa yhteydenotosta suunnittelijaan.

 

Ensimmäinen yhteydenotto suunnittelijaan on tehokkainta tehdä sähköpostitse.

 

Yhteydenottoviestiin on hyvä liittää mukaan 

1. Tontin asemapiirros

2. Pohja- ja julkisivukuvat tontille rakentuvista asuin- ja talousrakennuksista

3. Omat toiveet pihasuunnitelman sisältölaajuudesta sekä  oma listaus tontille toivotuista toiminnoista.

 

Tiedot auttavat suunnittelijaa arvioimaan alustavasti, paljonko tarvitaan suunniteluaikaa ja siten myös suunnittelukustannuksia.

 

Mitä enemmän kohteesta on jo suunnittelutyön alkuvaiheessa suunnittelijan tiedossa tietoa tontista ja käyttösuunnitelmista, 

sitä varmemmin asiat pystytään huomioimaan suunnittelussa. 

 

  Kuva- ja piirrosmateriaalit on parhaiten hyödynnettävissä suunnittelussa, kun ne ovat selkeitä ja rakennuspiirustukset PDF-tallenteina.


 

*********************

 

Ensiyhteydenottoa varten pohdittavia asioita ovat ainakin nämä:  

 

Mitä pihassa halutaan säilyttää ja mitä poistaa? Kiinteät ratkaisut...

Mitä toimintoja ja tiloja pihaan halutaan? Kiinteät ratkaisut, kulkuväylät, istutusalueet...

Kenelle pihaa suunnitellaan? AIkuiset, lapset, kotieläimet...

Mitkä pintamateriaalit ja mikä pihatyyli miellyttää eniten? Kivi, puu, runsas, pelkistetty, suora, kaareva...

Mitä värejä / kasvillisuutta pihaan halutaan ja mitä ei missään tapauksessa?

 

Onko pihan rakentamiseen toteutusbudjetti? Kerro myös se suunnittelijalle.

Käytettävissä oleva rahamäärä on tärkeä kehystieto piharatkaisujen sisällön suunnittelussa.

 

KOHDEKÄYNTI 

 

Suunnitelma vaatii vähintään yhden tutustumiskäynnin kohteessa.

Valmisteltu kohdekäynti vapauttaa aikaa itse asiaan; paikalla tapahtuvaan kohteeseen tutustumiseen ja sisältösuunnitteluun.

 

Suunnittelija valmistautuu kohdekäyntiin asukkailta saaduilla tiedoilla kohteesta ja toiveista.

 

Keskustelu kohdekäynnillä selkeyttää tontin mahdollisuudet ja asukkaiden ajatukset sekä synnyttää yleensä myös ensimmäiset ideat toteutusratkaisuille.  

  

 

SUUNNITTELMAN TYÖSTÄMINEN
 

Kohdekäynnin jälkeen suunnittelutyö siirtyy suunnittelupöydälle.

 

Jokainen pihasuunnitelma alkaa karkeasta luonnoksesta, jossa pihan toiminnot ja kasvit asettuvat lajistotasolla paikoilleen. 

Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelman sisältö kypsyy, ideat hioituvat ja ratkaisut loksahtelevat paikoilleen.

 

Jos työn tilaaja haluaa nähdä suunnitelman jo luonnosvaiheessa, suunnittelussa edetään portaittain. 

Kun luonnosvaiheeseen tutustumisesta on sovittu jo suunnittelutyön tilausvaiheessa, suunnitteluaikaan sisällytetään työn tilaajalle aikaa luonnokseen tutustumiseen.  

 

Luonnos ja valmis suunnitelmapaketin sisältö toimitetaan työn tilaajalle sähköpostitse pdf-muodossa.

 

 

SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET

 

Suunnitelman hinta koostuu suunnitteluajasta, kohteessa ja työpöydän ääressä. 

 

Suunnitteluaikaan vaikuttavat mm. suunniteltavan alueen koko, maastomuodot ja suunnittelupaketin sisältö.

 

Luonnosvaiheen sisällyttäminen kokonaispakettiin sovitaan suunnittelupaketin tilausvaiheessa.

 

Valmiiseen suunnitelmaan jälkikäteen tehtävät muutokset ovat erikseen laskutettavaa lisätyötä.

 

Uudiskohteisiin omakotipihan kokonaissuunnitelman hinta on keskimäärin 850 - 1500 €.

 

 

*********************

 

Saat hinta-arvion suunnitelman kustannuksista ennen ostopäätöstäsi. 

 

Teemme kirjallisen tarjouksen, jonka tilaus vahvistetaan kirjallisesti joko sähköpostitse tarjouspostiin vastaamalla tai erillisen sopimuksen allekirjoittamalla.

 

Suunnitelman kokonaishinta sisältää yhden käynnin kohteessa.

 

Jos tarjouksemme ei johda suunnittelutyön tilaukseen, suunnittelua varten tehty kohdekäynti laskutetaan normaalina neuvontakäyntinä.

 

 

MITÄ SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ?

 

Pihasuunnitelman kehyksenä ja perustana toimii pihan päätoiminnot tontilla.

 

Pihan päätoimintoja ovat

 

Toimivat pääkulkureitit

Omat tilat autoille, paikoitukselle 

Kodinhoidon tarpeet ulkona - Tuuletus- ja kuivatustilojen toimiva sijainti

Jätepisteen paikka ja riittävät tilat talvikauden lumenkasauksille 

Istutusalueiden sijoittelu tontilla

Kasviehdotukset lajistotasolla*

 

*Lajistotaso = Kasviehdotukset yleisnimin; Havupensaat /-puut | Lehtipensaat /-puut | Perennat | Hyötykasvit

 

 

Perussuunnitelmaan lisättäviä sisältöelementtejä voivat olla:

 

Piharakennusten sijoittelu: 

Leikkialue, kesäkeittiö ja pihavarasto

(koko ja sijainti)

 

Materiaaliesimerkkejä:

Kulkuväylille, istutusaltaille ja pintakatteille 

 

Erillinen kasvillisuussuunnittelu:

Lajistotasoa tarkemnat tiedot kasveista (kasvikuvaus, määräluettelo, istutuskartta, istutusohjeet)

 

Piha-alueen valaisu: 

Näkemys lisävalaistuksen tarpeesta pihan tärkeimmille toiminnoille ja kulkureiteille